Algemene voorwaarden

Voorwaarden VIPKids

Algemene voorwaarden zijn gekoppeld samen met contract en huishoudelijke reglement, door ondertekening van overeenkomst gaat u hiermee akkoord
VIPKids

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
VIPKids: kinderopvangen van VIPKids Holding B.V. waaronder vallen 3 filialen:
VIPKids Gouda Goverwelle B.V. op Middenmolenplein 104 te Gouda;
VIPKids Gouda Centrum BV. op Fluwelensingel 83 te Gouda en VIPKids Boskoop B.V. op Gouwestraat 3 te Boskoop
Kinderopvang: het door VIPKids geëxploiteerde kinderopvang (dagopvang)
Kind: een kind in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar voor de dagopvang
Contractant: de ouder(s)/verzorger(s) die ten behoeve van het kind, de overeenkomst met VIPKids afsluiten
Plaatsingovereenkomst: de overeenkomst tussen VIPKids en de contractant met betrekking tot het opnemen van kinderen in de kinderopvang, ook wel contract genoemd.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere plaatsingsbevestiging en overeenkomst cq contract tussen VIPKids en contractant voor zover van deze voorwaarden niet bij de overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken en door VIPKids uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Iedere contractant is verplicht de bepalingen van het reglement als mede de wijzigingen daarin en voorts eventuele door of vanwege VIPKids ingestelde richtlijnen van de kinderopvang na te leven.
Bedingen en overeenkomsten die van deze Algemene Voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig tenzij deze door VIPKids uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Uitvoering van de plaatsing overeenkomst

3.1.
VIPKids zal de overeenkomst naar inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VIPKids het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3.
De contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VIPKids aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VIPKids worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan VIPKids zijn verstrekt, heeft VIPKids het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de contractant in rekening te brengen.
3.4.
VIPKids is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat VIPKids is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste, onvolledige of ontijdige gegevens, tenzij de onjuistheid, onvolledigheid of ontijdigheid voor haar herkenbaar behoorde te zijn.
3.5 De contractant kan zich via een inschrijfformulier elektronisch aanmelden als geïnteresseerde bij VIPKids voor een bepaalde soort opvang en voor een bepaald kind in de leeftijd van 0-4 jaar en voor dagen van 7 tot 18.00 met minimale afnamen 2 dagen per week. De contractant ontvangt van VIPKids per email concept contract. De contractant moet binnen 10 dagen VIPKids laten weten of hij of zij het aanbod al dan niet aanvaardt. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de VIPKids en gaat vergezeld van een exemplaar daarvan worden.
3.6.
Het aanbod wordt voorzien van een digitale dagtekening door contractant en wordt onherroepelijk.
3.7.
Indien de reactietermijn van 10 dagen is verstreken en de overeenkomst is digitaal niet ondertekend door de contractant, is het aanbod als vervallen te beschouwen
3.8 De plaatsingsovereenkomst komt langs elektronische weg tot stand op het moment dat de consument een exemplaar van het aanbod voorzien van zijn of haar
schriftelijke dan wel elektronische handtekening aan VIPKids retourneert en VIPKids deze heeft ontvangen. VIPKids bevestigt de plaatsingsovereenkomst aan de consument. Daardoor ontstaan – anders dan door het insturen van het inschrijfformulier voor de consument verplichtingen.
1.
Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet.
2.
Plaatsing vindt plaats op de 1e of de 16e van de maand mits niet anders overeengekomen.
3.
Bij VIPKids heeft de leidinggevende medewerker zich het recht om de oorspronkelijke samenstelling van de stamgroepen te wijzigen binnen het filiaal mits daar zwaar liggende belangen voor zijn zo als, ziekte/personeel te kort of door pedagogische redenen of praktische redenen zo als voldoende slaapplek passend bij leeftijd op de groep (niet van toepassing op VIPKids Gouda Centrum B.V.).

Artikel 4 Contractduur en opzegtermijn

Contractduur loopt tot het 4de levensjaar van uw kind wanneer hij/zij overstapt naar de basisschool voor de dagopvang. Uitzondering: Kind wordt 4 jaar oud in de zomervakantie maar krijgt pas plaatsing in de basisschool in september. Contractant heeft dan nog recht op kinderopvangtoeslag tot die datum ook nadat hij 4 jaar is geworden. Contractant laat dit aan VIPKids zo snel mogelijk weten via [email protected]. Deze wetgeving kan per jaar wijzigen door belastingdienst. Informeer uw rechten daarom bij belastingdienst.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Contracten worden aangegaan met een minimum van 1 maand.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verlenen diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien wijziging of aanvulling van de dienstverlening financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal VIPKids, de contractant, hierover tevoren inlichten. Wijzigingen op de inhoud van de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door VIPKids zijn bevestigd.

Artikel 6 Het plaatsingsgesprek/rondleiding

6.1.
Tijdig, voor aanvang van de feitelijke plaatsing, nodigt VIPKids de contractant uit voor een plaatsingsgesprek/rondleiding. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de contractant en zijn of haar kind besproken. De onderneming in de kinderopvang en de contractant spreken daarbij af om elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke). Dit artikel is van toepassing voor contractanten welke op korte termijn wensen te starten.
6.2.
VIPKids wijst erop dat:
VIPKids gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren
De contractant als ouder of voogd is wettelijk aansprakelijk voor schade die veroorzaakt zijn door zijn of haar kind.
6.3.
VIPKids neemt twee weken voor start datum, indien de overeenkomst is ondertekent, telefonisch contact op met de contractant om een wenochtend en intake gesprek in te plannen.

Artikel 7 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit ander bron verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 Opzegging

8.1.
Voor alle overeenkomsten cq contracten geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te worden gemeld via [email protected]. Bovenstaande regeling geldt eveneens bij vermindering van dagen. Pas nadat de bevestiging is ontvangen per email is de opzegging officieel ontvangen en verwerkt. Mocht u binnen 5 werkdagen geen reactie krijgen op uw email, neem dan contact op met de leidinggevende via 0628817447. Enkel na ontvangs van schrijftelijke bevestiging van VIPKids is uw opzegging definitief.
8.2.
Indien de contractant de overeengekomen plaatsing annuleert binnen 6 maanden voor de daadwerkelijke ingebruikname, worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen bij annulering buiten 6 maanden voor de startdatum 350 euro. Annulering binnen 2-6 maanden voor de startdatum bedraagt het complete bedrag ter waarde van 50 procent van opvangmaand. Annulering binnen 1-2 maanden voor de startdatum bedraagt het complete bedrag ter waarde van 1 opvangmaand. Annulering binnen 1 maand voor de startdatum bedraagt het complete bedrag ter waarde van 2 opvangmaanden.
8.3.
Extra toeslag per uur als het gaat om opvang van kinderen tot 1 jaar oud met uitschrijving/opzegging voor 4de jaartal van het kind
In artikel 8 van het contract staat het gemiddeld uurtarief omschreven. Dit is gebaseerd op een contractduur tot de 4e verjaardag van het kind. De kosten voor een jonger kind liggen echter hoger dan van een ouder kind. Zo zijn de kosten voor een baby 25% hoger dan voor een kind van 1 jaar en de kosten voor een kind van 1 jaar weer 20% hoger dan voor een 2-3 jarig kind. Daarom is het voor het voortbestaan van de opvangorganisatie noodzakelijk dat kinderen van 0 tot 4jaar bij dezelfde opvang gecontracteerd blijven. Wanneer een contract ontbonden wordt voor de 2e verjaardag van het kind zijn de kosten voor de opvangorganisatie hoger geweest dan de uurprijs die is betaald. Om onder andere te voorkomen dat ouders hun kinderen vanwege een wachtlijst bij een andere opvangorganisatie slechts voor korte tijd inschrijven bij VIPKids vindt daarom een verrekening plaats wanneer het kind voor de 2e verjaardag weer wordt uitgeschreven. Contracten van kinderen tot 1 jaar die worden ontbonden krijgen een uurprijs van € 1,- meer. Deze verrekening ontvangt de klant aan het einde van het contract in een aparte factuur en de klant dient dit dan binnen 4 weken te betalen aan VIPKids.
Rekenvoorbeeld: Kind is gestart op opvang bij leeftijd van 6 maanden voor 3 dagen per week en het contact wordt opgezegd. Drie maanden na de startdatum van het contact wordt het kind uitgeschreven. Dan wordt 143 uur x 3 maanden x 1 euro = 429 euro extra in rekening gebracht.
U kunt ook kiezen om extra prijs meteen te betalen en mocht uw kind blijven in de opvang tot 4de jaartaal krijgt u dan deze extra toeslag op uurprijs van VIPKids terug. Geeft dit door voor het tekenen van overeenkomst
Uitzonderingen, mits bewijs aan VIPKids geleverd: de verrekening wordt niet toegepast bij een van de volgende opzegredenen:

overlijden van een van de ouders

verlies van de baan van een van de ouders

wijziging van vaste dagen in de week in verband met wijziging in werkrooster van ouders in geval wanneer VIPKids geen plaats meer geeft op gewenste dagen op 1 van de filialen van VIPKids

geen plek meer beschikbaar vanuit VIPKids op gewenste dagen

bij verhuizing naar locatie verder dan 15 km van locatie van VIPKids. Dit is niet van toepassing als ouder bij het tekenen van overeenkomst al bewust van was dat verhuizing binnen 2 jaar na het tekenen van overeenkomst in de planning staat.

aantoonbare overmacht situatie.

Artikel 9 Betaling

9.1
VIPKids factureert altijd 1 maand vooruit. Het factuurbedrag dient minimaal 1 dag voor de daadwerkelijke opvang overgemaakt te worden op de rekening van VIPKids door middel van automatische incasso. De contractant dient akkoord te gaan met de automatische incasso door middel dit in contract te ondertekenen. Indien VIPKids niet in staat is tijdig de factuur te incasseren wordt er 15,50 euro voor administratiekosten in rekening gebracht en voor elke keer dat VIPKids een betalingsverzoek of herinnering moet sturen. Deze doorlopende machtiging voor Euro-incasso maakt deel uit van de plaatsingsovereenkomst.
9.2
De prijs van de opvang zal worden vermeld in de overeenkomst. Elk jaar, in januari, worden de uur prijzen verhoogt. Deze prijzen worden uiterlijk in december bekend gemaakt door middel van de nieuwsbrief of door vermelding op de website www.vipkids.eu. VIPKids behoudt zich het recht om prijsverhoging meerdere keren per jaar toe te passen mits de contractant op tijd geïnformeerd is met een minimum van 1 kalendermaand van tevoren.
9.3
Wanneer de betaling door VIPKids niet geïncasseerd kan worden is de contractant in verzuim. VIPKids behoudt zich het recht de opvang op te schorten tot de betaling volledig is voldaan inclusief de opgeschorte termijn. Wanneer de contractant in verzuim is, zal VIPKids, een aanmaning sturen welke binnen 5 dagen voldaan dient te worden. Na het verstrijken van deze laatstgenoemde 5 dagen, wordt door VIPKids een tweede herinnering verzonden waarbij € 15,50 – aan administratiekosten wordt berekend. De tweede aanmaning dient binnen 3 dagen voldaan te worden. Indien de tweede aanmaning niet binnen 3 dagen wordt voldaan:
Vind het formele ingebrekestelling plaats
wordt de vordering door VIPKids uit handen gegeven aan een incassobureau
Zijn alle hieruit voortvloeiende incassokosten, conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, inclusief de wettelijke rente voor rekening van de contractant
Behoud VIPKids zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden
9.4
De door de contractant gedane betaling, met uitzondering van de door VIPKids uit handen gegeven vorderingen, strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al meldt de contractant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.5
Contractant betaald altijd de volle maand ook als contractant op een later moment in de maand wil starten dan de 1ste van de maand of als de contractant de opvang eerder wil beëindigen dan de 31ste van de maand. Alleen als VIPKids daar schriftelijk een uitzondering voor maakt kan er een correctie op de factuur gemaakt worden.
9.6
Contractant betaald 15,50 euro extra administratie kosten als wij niet kunnen incasseren of genoodzaakt zijn herinnering te sturen. Klant vult zelf zijn bankrekening in ouderportaal en hiermee geeft toestemming om te incasseren van zijn rekening naar 1 van de rekeningen van VIPKids
Voor Gouda Goverwelle NL84RABO0197801137 Voor Gouda Centrum NL10RABO0372092845 Voor Boskoop NL96RABO0370948831

Artikel 10 Ontbinding/opschorting van de overeenkomst

VIPKids is bevoegd de uitvoering van de opvangovereenkomst op te schorten, dan wel tot directe ontbinding over te gaan indien:
De contractant in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst waaronder het niet tijdig betalen van de verschuldigde maandtermijnen, conform hetgeen bepaald in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden en/of
Indien blijkt dat de contractant niet alle benodigde informatie heeft verschaft waarvan hij of zijn redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst.
Het gedrag van ouder/verzorger of het kind vormt gevaar voor welzijn van andere ouders/verzorgers, medewerkers of kinderen.

Artikel 11 Spoedeisende gevallen

De contractant geeft VIPKids toestemming om in spoedeisende gevallen met het kind naar het ziekenhuis of een arts te gaan en de noodzakelijk maatregelen te nemen na – indien mogelijk- overleg met de contractant dan wel door deze aan te wijzen personen. VIPKids is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. De kosten van medische behandeling, vervoer naar ziekenhuis in deze gevallen, zijn voor rekening van de contractant.

Artikel 12 Afwezigheid kind

Indien een kind om welke reden dan ook niet kan komen, moet de contractant dit direct kenbaar maken. Als het kind zonder opgave van reden een week of meer wegblijft kan een ander kind voor dit kind in de plaats worden gesteld, onverminderd de verschuldigdheid van de betalingsverplichting.

Artikel 13 Bijzonderheden met betrekking tot het kind

Als er problemen of bijzondere dingen aan de hand zijn met het kind, dienen de ouders dit door te geven aan de groepsleiding. VIPKids houdt er indien mogelijk rekening mee en kan indien nodig meer aandacht geven aan het kind voor zover het mogelijk is ivm aandacht verdeling tussen meerdere kinderen op de groep. Mocht de aandacht welke het kind in bepaalde situatie zodanig
hoog zijn dat de leiding niet in staat is voldoende aandacht aan resterende kinderen te kunnen geven wordt de ouder opgebeld met verzoek het kind direct ophalen. De betaling van deze dag zal alsnog worden gefactureerd aan de contractant. Als VIPKids bijzonderheden bij het kind ontdekt, zal hij/zij de ouders hierover inlichten.
Als het kind verzuimt vanwege een besmettelijke ziekte of als er binnen het gezin een besmettelijke ziekte heerst, dient de contractant dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de groepsleiding van de VIPKids. VIPKids zal indien nodig maatregelen treffen. In dit geval dient de klant kind direct op te halen. Contractant dient het protocol Zieke kinderen en Medicijnen te respecteren en na te leven.
13.1
Baby’s krijgen, in overleg met de contractant, de gebruikelijke voeding die zelf door de contractant dient te worden geleverd. Over het verstrekken van bijzondere voeding dient de contractant overleg te plegen met de groepsleiding. Contractant dient het protocol moedermelk van VIPKids te respecteren en na te leven.
13.2
De contractant draagt zorg voor de noodzakelijke verschoning. Kleding hiertoe dient meegebracht te worden in een tas, waarop de naam van het kind vermeldt staat. De tassen worden aan de kapstok opgehangen. Alle kleding graag voorzien van een naam. VIPKids raadt de contractant af het kind sieraden zoals armbanden, oorbellen, ringen en/of kettingen en kleding met koordjes om te doen. Bij het spelen kan het kind zich door het dragen van sieraden bezeren. VIPKids is niet aansprakelijk voor het zoek raken van sieraden van kinderen.
13.3
Als het kind door iemand anders wordt opgehaald, dient dat te allen tijde vooraf gemeld te zijn aan een medewerker van VIPKids. Bij enige twijfel moet de dienstdoende medewerker de mogelijkheid hebben de contractant telefonisch te raadplegen.
13.4
In het eerste jaar houdt VIPKids voor zo ver het lukt het dagschema, van de babythuissituatie aan. Vanaf het 1ste jaar dient contractant het dagschema van VIPKids te respecteren. Er zijn vaste eetmomenten en slaapmomenten welke door VIPKids bepaald worden.
13.5
VIPKids behoudt zich recht groepen samenvoegen in geval van onderbezetting van personeel. Dit betreft maximaal 1 andere stamgroep
Voor VIPKids Gouda Centrum – VIPKids Boskoop Kidslounge
Voor VIPKids Boskoop – groepen Kidslounge en Momcave kunnen met elkaar samenvoegen/ruilen Voor VIPKids Gouda Goverwelle:
VIPKids Babyhotel – met Kidslounge en andersom VIPKids Sprookjesdorp met Momcave en andersom VIPKids Theater met Momcave
13.6
VIPKids behoudt zich recht uw kindje laten spelen op andere groep van dezelfde locatie/filiaal tijdens leuke activiteiten onder open deuren beleid . Dit mogen diverse groepen zijn.

Artikel 15 Weigering

VIPKids kan niet worden verplicht kinderen toe te laten waarvan het gedrag en/of de gezondheidstoestand een gevaar opleveren voor de overige kinderen en personeelsleden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

De plaatsing bij VIPKids houdt in dat door de ouders toestemming is verleend tot deelname van de kinderen aan alle activiteiten die door de leiding van VIPKids worden georganiseerd binnen de VIPKids panden en op aangesloten buitenverblijven. VIPKids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of beschadigen van kledingstukken en eigen speelgoed van het kind. VIPKids raadt de ouders aan het kind makkelijke speelkleding aan te trekken als het naar de opvang gaat, aangezien de leiding niet altijd tijd en mogelijkheden heeft om op de goede kleren van het kind te letten. Door VIPKids is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. VIPKids sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde aansprakelijkheidsverzekering en daadwerkelijk door de assuradeuren zal worden vergoed.
VIPKids kan geen enkele aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van medische aandoeningen, ook al zijn die aandoeningen bij haar bekend. Voor het toedienen van medicijnen (voorbehouden handelingen) kan eveneens geen enkele aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid gedragen worden. Klant is verplicht medicijnenformulier te ondertekenen voordat leiding medicijnen gaat toedienen.
VIPKids is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade die voortkomt uit ‘overmacht situaties’ en uit situaties welke verzekering van VIPKids op welke reden dan ook niet dekt. VIPKids heeft rechtsgeldige ongevallenverzekering.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op elke overeenkomst tussen VIPKids en de contractant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Feestdagen/gemiste dagen door de ziekte van u of uw kind of uw eigen vakantie

Alle bovengenoemde dagen worden door gefactureerd aan de contractant. Alle dagen, welke het kind mist door eigen redenen dient de contractant te betalen op basis van de vaste uren per maand opgenomen in het contract.
Deze bovenstaande dagen kunnen ook niet geruild of gratis ingehaald worden.

Artikel 19 Foto’s/ videobeelden

VIPKids is bekend door zijn camera beveiliging en transparantie op Social media. Contractant kan nooit VIPKids aansprakelijk stellen voor privacy schending doordat foto’s en/ of videobeelden van het kind per ongeluk ergens geplaatst staan op sociaal media. Contractant is zich bewust van het concept van VIPKids en gaat ermee akkoord dat bij VIPKids alle ruimte`s gefilmd worden voor extra veiligheid, promotiefilmpjes en foto`s op social media.
Indien er per ongeluk een foto of video van u of uw kind zonder uw toestemming geplaatst wordt op social media, Willen wij u vragen contact op te nemen met de leidinggevende via het telefoonnummer: 06 28 81 74 47. VIPKids zal er direct zorg voor dragen om de foto/ video te verwijderen. U kunt VIPKids hier niet aansprakelijk voor stellen.
Transparantie op social media, als onderdeel van het concept van VIPKids, is u bekend tijdens tekenen van de overeenkomst. Wilt u juist wel dat uw kind regelmatig op FB, Instagram, Youtube verschijnt? Maak het bekend bij de groepsleiding en u tekent hier een
speciaal toestemmingsformulier voor.

Artikel 20 Bezoek aan dierentuin/kinderboerderij, contact met dieren

Bovenstaande vind plaats uitsluitend in overleg met ouders. Het contact met dieren vindt plaats uitsluitend na goedkeuring van de ouders.Ouders van kinderen met allergieën zijn verplicht dit aan VIPKids kenbaar te maken.

Artikel 21 Voeding en verzorging protocol van VIPKids

Informeer bij de groepsleiding naar artikelen die in bij de prijs zijn inbegrepen zoals, merk luiers, billendoekjes, ingrediënten van dagelijkse drink en eetmomenten zoals fruithapje, lunch en het groentehapje. Zit er een product bij die u graag van ander merk of kwaliteit wil zien? Neem deze dan zelf mee en plak er een stickertje met de naam van uw kind op. Deze zelf meegenomen producten worden niet vergoed door VIPKids. Opvolgmelk wordt niet vergoed door VIPKids, deze dient u zelf mee te nemen met een sticker met de naam van uw kind en de datum tot wanneer deze gebruikt mag worden na de opening.

Artikel 22 Pandemie maatregelen en doorbetaling van factuur tijdens pandemie sluiting (lock down/ quarantaines)

Contractant zal de maatregelen ivm een pandemie naleven en respecteren.
Mocht VIPKids de opvang moeten sluiten ivm: lock down, quarantaines of te kort aan personeel door ziektes vanuit deze pandemie, dan factureert VIPKids de gemiste dagen gewoon door.

Artikel 23 Gratis ruildagen, extra dagen tegen betaling en referentie op google

Klant kan verzoek indienen via ouderportaal om dagen gratis te ruilen. VIPKids is niet verplicht hier gehoor aan te geven. VIPKids doet zijn/ haar uiterste best om de contractant tegemoet te komen op moment dat het mogelijk is. Gratis ruildagen, zijn alleen mogelijk indien klant referentie op google heeft ingevuld en tevreden over de opvang.

Artikel 24 Extra dagen

Extra dagen worden door VIPKids goedgekeurd of afgekeurd afhankelijk van de beschikbaarheid van kindplaatsen en personeel op de gewenste dag. Deze dagen worden in rekening gebracht volgens het hogere tarief (zie contract). Na de aanvraag en goedkeuring van VIPKids is het onmogelijk deze dag te veranderen of kosteloos annuleren. Extra dagen, zijn alleen mogelijk indien klant referentie op google heeft ingevuld en tevreden over de opvang.

Artikel 25 Volledigheid van gegevens via ouderportal

Sinds 1 jan 2022 is KDV verplicht iedere maand koppeling maken met systeem van belastingdienst om uw gegevens door te geven aan Belastingdienst. Als 1 van de gegevens zijn niet volledig, ook als het maar een enkel voorletter of BSN is, wordt dit als error gezien en uw uren worden niet correct verwerkt. Vervolgens mag belastingdienst u korten op uw kinderopvangsubsidie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid zorgen dat ALLE gegevens in ouderportaal zorgvuldig ingevuld. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in onze programma en aantal jaren bewaard voor eigen administratie en voor de doel mogelijke controle van kinderopvang toeslagen van belastingdienst. Door ondertekening van overeenkomst met VIPKids geeft u toestemming gegevens van u te mogen bewaren en verstrekken aan belastingdienst.

Artikel 26 Eenzijdige wijziging van algemene voorwaarden door VIPKids

VIPKids behoudt zich recht om algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen mits er bedrijfsbelang voor is. VIPKids zal klant informeren over wijziging per email welke klant heeft zelf ingevuld in ouderportaal. Wijziging zal ingang op zijn snelst na 1 kalendermaand na de verzending van nieuw aangepaste algemene voorwaarden via de email.
Huishoudelijk reglement Kinderdagverblijf VIPKids Holding B.V. (waaronder wordt
verstaan 3 locaties: VIPKids Gouda Goverwelle B.V., VIPKids Gouda Centrum B.V., VIPKids
Boskoop B.V.)
De nieuwsbrief van VIPKids kunt u elke maand terugvinden op onze website www.vipkids.eu/niuews/
1.Contactpersonen
De contactpersonen binnen VIPKids:
Directie/houder: Larissa Borissenko & Mike van Vliet [email protected]
Leidinggevende: Charlotte van Zijl: [email protected] 06- 28 81 74 47
Assistent Leidinggevende, pedagogisch coach, beleidsmedewerker:
Wahiba Azaaj [email protected] 06- 28 81 74 47
Facturatie:
[email protected]
06-33 89 79 75
Locatie Goverwelle :
Momcave: 0614348369 Sprookjesdorp: 0685732725 Theater: 0638351993
Kidslounge: 0642129518
Babyhotel: 0614348356
Locatie Centrum: 0627130818
Locatie Boskoop: 0642259453
2. Openingstijden
Kinderdagverblijf VIPKids is 5 dagen per week geopend, Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur -18.00 uur, 52 weken per jaar.
Het kantoor is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00-17.00. 06- 28 81 74 47
Het kan zijn dat zij de telefoon niet direct aannemen spreek dan uw naam en
telefoonnummer in dan bellen zij u altijd even terug of stuur ons een whatsupp berichtje of email naar [email protected]
Officiële feestdagen waarbij VIPKids gesloten is;
Deze feestdagen gelden niet als tegoed en kunnen dan ook niet op een ander moment ingehaald worden. Ook vindt er geen restitutie plaats van de uren/kosten van de opvang op feestdagen.
Onderstaande hebben wij voor u vermeld op welke dagen wij gesloten zijn.
– Nieuwjaarsdag, Tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (éénmaal in de vijf jaar)
– Hemelvaartsdag, Tweede pinksterdag, Eerste kerstdag & Tweede kerstdag
3. Haal en breng tijden
– In de ochtend tussen 7.00 uur – 9.00 uur brengen, komt u later, bel of whatsup de groep van te voren! Horen wij niets voor 9.00 en uw kindje is niet gebracht, halen wij uw kindje van presentielijst van deze dag zonder kosten op factuur in mindering te brengen.
– In de middag tussen 16.00 uur en 18.00 uur ophalen
Uiteraard mag u altijd uw kindje eerder op halen of later brengen, wel stellen wij het op prijs als u dat meldt bij de pedagogisch medewerkers.
Het kinderdagverblijf opent om 7.00uur, vanaf dat moment ontvangen wij u graag. Het kinderdagverblijf sluit ’s avonds stipt om 18.00 uur. Wij vragen u dan ook vriendelijk uw kindje vóór 18.00 uur op te halen. Bent u te laat, dan zijn wij genoodzaakt u daarvoor een boete te geven 25 euro per kwartier.
Het is niet de bedoeling dat u kinderwagens/ maxi cosi’s bij VIPKids achterlaat na het brengen van uw kindje.
Wij vragen u ook de kinderwagens niet mee te nemen de gang of de groep op, heeft u deze bij zich stal deze dan even kort bij de entree.
4. Ophalen van uw kindje Wordt uw kindje door iemand anders opgehaald? Wilt u dit vooraf telefonisch of
mondeling doorgeven aan de vaste leidster van uw kindje en eventueel een foto laten zien? Alleen met uw toestemming mag uw kindje door iemand anders opgehaald worden. Wij geven uw kindje aan niemand anders mee wanneer wij niet door u op de hoogte zijn gebracht.
5. Opvangkosten
De opvangkosten worden jaarlijks geïndexeerd en uiterlijk op 1 december aan de ouders bekend gemaakt.
Ook kan er een tussentijdse verhoging plaats vinden als daar zwaarwegende belangen voor zijn.
Dit zal dan uiterlijk een kalendermaand van tevoren bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief.
6. Facturatie
Kinderdagverblijf VIPKids factureert de opvangkosten per maand vooruit. De opvangkosten worden via automatische incasso maandelijks van uw rekening afgeschreven rond de laatste dag van de opvangmaand. Is automatische incasso niet mogelijk, worden 15,50 per declaratie of herinnering extra gefactureerd.
Heeft u vragen over uw factuur? Dan kunt u contact opnemen via [email protected].
De maandfacturen voor de kinderopvang kunt u terugvinden in ouderportaal en krijgt u ook via de mail. Zo ook de jaaropgave.
7. Ouderportaal
Binnen kinderdagverblijf VIPKids maken wij gebruik van het Ouderportaal.
Ouders ontvangen na inschrijving toegang tot hun eigen ouder en kind omgeving. In het ouderportaal kunt alles terugvinden wat met de opvang te maken heeft:
* Persoonlijke gegevens van u en uw kindje
* Facturen van de opvang * Jaaropgave
* Plaatsingsovereenkomst
* De planning van uw kindje
* De vaste mentor van uw kindje
* Huishoudelijk reglement
* Privacyverklaring (sociaal media)
* Berichten van de pm-ers van uw kindje
* Foto’s van uw kindje tijdens de opvang
* Ruilverzoeken, extra dagen aanvragen ( mits referentie is ingevuld op google )
* uw kunt kindje Afmelden
Echter is het van belang dat u eigen back up van gegevens die u belangrijk vindt in uw eigen omgeving bewaard. VIPKids is niet verantwoordelijk voor het zoek raken/bewaren van uw gegevens. Zolang VIPKids gegevens bewaard zorgt VIPKids dat dit op veilige manier wordt opgeslagen. Tijd tot tijd worden gegevens verwijderd ivm AVG wet.

Kinderopvang met een vleugje magie

Ieder kind verdient een sprookje

kinderopvang 4 tot 8 jaar

Kinderopvang 4 t/m 8 jaar

Kinderopvang met educatieve VVE (niet gesubsidieerd).

kinderopvang tarieven en kinderopvang rekentool

Tarieven Kinderdagopvang

Tarieven kinderdagopvang en berekenen met de rekentool.

locatie kinderopvang icon

Kinderopvang Boskoop

Kinderopvang op onze nieuwe locatie VIPKids boskoop

Scroll naar boven